۲۶ , آذر , ۱۳۹۷

جنگجویان سامورایی بوگه ی

جنگجویان باستانی ژاپن نوشته استاد مهدی صلح دوست بنیانگذار  بوگی سامورایی در ایران در سیستم جنگی باستانی ژاپن به کلمه “کوریو”برمیخوریم که بمعنای مدرسه باستانی میباشد […]